Polish Mother Tongue

Język polski w Elementary School

Język polski jako język ojczysty, wprowadzony jest w ASW od PreK.

Zajęcia w przedszkolu, to spotkania z literaturą oraz zabawy językowe, rozwijające polską mowę. Elementarna szkołą rozpoczyna cykl zajęć obejmujących kolejno: naukę polskiego alfabetu, naukę czytania, pisania, wzbogacanie słownictwa, rozumienie tekstu. Ćwiczymy umiejętność tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych. Uczeń poznaje także podstawowe zasady ortograficzne i gramatyczne. Ważnym elementem naszego programu jest poznawanie ciekawej literatury - zarówno prozy jak i poezji.

Barwną i radosną część naszego programu wypełniają tworzone wspólnie przedstawienia teatralne.

Dodatkowym polonistycznym spotkaniem jest lekcja odbywająca się raz w tygodniu, nazwana w planie lekcyjnym - Polish Culture. Poprzez wirtualne spacery, literaturę oraz gry i zabawy uczniowie poznają ciekawe miejsca w Polsce, pracują z mapą. Przybliżają sobie zabytki, bogatą historię, nietuzinkową tradycję i kulturę osadzoną w przepięknym krajobrazie Polski. Są dumni z tego, gdzie mieszkają, budując poczucie własnej wartości i tożsamości.

Poczatkowo (PK - K) zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (30 min.) Od klasy 1 są to 3 lekcje w tygodniu (40 min.)+ 1 x Polish Culture.

Uczestnicy zajęć

Uczniowie biorący udział w zajęciach jęz. polskiego (native) muszą biegle posługiwać się językiem polskim i spełniać podstawowe wymagania i standardy znajomości języka dla danej klasy (dla danego wieku). Ich umiejętności w mowie i w piśmie powinny dorównywać umiejętnościom innych uczniów w danej grupie, na tyle, by mogli brać czynny udział w zajęciach. Język polski musi być dla naszych uczniów tzw. językiem pierwszym, który jest zrozumiały dla nich nie tylko potocznie lecz również literacko i akademicko. Powinien to być język, którym uczeń posługuje się poza szkołą; w relacjach z rodzicami czy rówieśnikami.

OSTATECZNA DECYZJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH ROZPATRYWANA JEST DLA KAŻDEGO DZIECKA INDYWIDUALNIE. SPECJALIŚCI PODEJMUJĄ TĘ DECYZJĘ CAŁYM ZESPOŁEM, MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO UCZNIA.

Program nauczania

Program nauczania języka polskiego jest programem autorskim, działającym w myśl filozofii PYP. Osadzony został w sześciu kręgach tematycznych programu PYP i jest adoptowany na bieżąco, tak by stanowić transdyscyplinarną całość z pozostałymi przedmiotami.

Nadrzędnym jego celem jest rozwój literacki, kulturowy i językowy ucznia oraz poznanie przez niego podstawowych zasad gramatyki i ortografii polskiej.

Chciałybyśmy, aby nasze lekcje wspierały uczniów w nauce języka ojczystego, a w konsekwencji także - języka angielskiego oraz innych języków obcych. Pragnęłybyśmy zachęcić dzieci do poznawania własnej kultury, aby stawały się odpowiedzialnymi obywatelami świata, co stanowi ważny element misji American School of Warsaw.