GRADE 5

Na lekcjach języka polskiego w klasie piątej uczniowie uczą się czytać płynnie, poprawnie i wyraziście, koncentrując się na doskonaleniu cichego czytania ze zrozumieniem i interpretacji czytanych tekstów.

Wyrażają pisemnie swoją opinię na dany temat, ze stosowną argumentacją. Doskonalą różnorodne formy wypowiedzi pisemnej takich jak opis, charakterystyka postaci, opowiadanie realistyczne i fantastyczne z elementami dialogu, list, zaproszenie oraz ogłoszenie. Rozwijają swoją wypowiedź ustną pod względem gramatycznej poprawności, spójności i bogactwa językowego; poznają nowe związki frazeologiczne, przysłowia i powiedzenia; ćwiczą synonimy, homonimy i antonimy.

Pracują z tekstem literackim i poetyckim, poznając zastosowanie różnych środków artystycznych.

Uczą się korzystania z różnych źródeł tj. teksty literackie, internet, własne notatki etc. by stworzyć wypowiedź na zadany temat, bądź samodzielny projekt.

Utrwalają wiedzę na temat odmiennych i nieodmiennych części mowy oraz zasad ortograficznych, aby móc stać się świadomymi i samodzielnymi użytkownikami języka.