GRADE 1

Na lekcjach języka polskiego w klasie pierwszej uczniowie zdobywają stopniowo umiejętności w zakresie czytania: sylabami, czytania całościowego wyrazów 1, 2 sylabowych, czytania całościowego 3, 4 sylabowych wyrazów, aż do osiągnięcia umiejętności płynnego czytania pod koniec roku.

W zakresie pisania dzieci doskonalą sprawność: odwzorowywania liter, przepisywania wyrazów 2, 3 sylabowych aż do osiągnięcia umiejętności samodzielnego zapisywania wyrazów i zdań.

Dzieci uczą się dzielić wyrazy na głoski, litery i sylaby. Łączą głoski języka polskiego z odpowiadającym im znakiem graficznym.

Ćwiczą wypowiedź ustną – pod względem spójności, logiki i poprawności gramatycznej. Poznają polską twórczość literacką i poetycką oraz ćwiczą pracę z tekstem.


JAK UCZYMY PO POLSKU CZYTAĆ DZIECI 6-7 LETNIE?


Jedną z podstawowych umiejętności jaką powinien opanować sześciolatek jest analiza i synteza wyrazów, czyli podział na głoski.

Głoska to dźwięk, który mówimy, czyli wyraz "deszcz" ma 4 głoski (d, e, sz, cz), ale 6 liter (d, e, s, z, c, z), wyraz "ciasto" ma 5 głosek (ci, a, s, t, o) i 6 liter (c, i, a, s, t, o).

Chciałybyśmy uczulić Rodziców, żeby przy nauce głoskowania wymawiali głoski krótko, na przykład: wyraz "motyle" - głoskujemy m-o-t-y-l-e, a nie my-o-ty-y-ly-e, wyraz "parasol" głoskujemy p-a-r-a-s-o-l, a nie pe-a-er-a-es-o-el.

Naukę czytania (syntezy wyrazów) proponujemy metodą sylabową. Podczas wolnego wymawiania wyrazów w sposób naturalny wyodrębniamy sylaby, eliminujemy przy tym typowe błędy, polegające na powtarzaniu i prze-kręcaniu liter.

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że jest to najłatwiejsza dla dziecka metoda nauki czytania.

Dla ułatwienia (na początku nauki) traktujemy wyrazy 3-literowe (jednosylabowe) jako sylabę otwartą plus spółgłoskę, na przykład:

do + m, so + k. ko + t, kt + o

w kolejnym kroku dzieci budują swoje czytelnicze umiejetnosci z seria poziomowanych ksiazek Czytam sam.


PAMIETAJMY O SYSTEMATYCZNYM CZYTANIU Z DZIECKIEM W DOMU!


Czytajmy dziecku i z dzieckiem!